אדם לאדם - אדם אדם לאדם - אדם
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

אמנת איכות

מדיניות איכות השירות
הנהלת המרכז הרפואי לגליל מתחייבת לנהל מערך איכות כולל, כגישה להקניית תרבות ארגונית
שתכליתה השגת שביעות רצון לכלל המטופלים, משפחותיהם, מבקרים, תושבי האזור והמבטחים.
כדי להשיג שביעות רצון מלאה של מטופלינו, אנו מחויבים להיטיב ולטפח את איכות הטיפול הרפואי
והסיעודי, את איכות שירותי השהיה והאשפוז ואת איכות הניהול בארגון על כל רבדיו.
עובדי המרכז הרפואי לגליל הם הנכס החשוב ביותר בהנהגת השיפור המתמיד. איכות הביצוע של כל
אחד מאתנו מהווה מרכיב מפתח בהצלחת התהליכים. לכן יפעל המרכז הרפואי לגליל להעמקת ידע
העובדים והמנהלים בתחומי עבודתם, להרחבת שיתוף הפעולה הבין תחומי והבין מחלקתי ולפיתוח - -
עבודת צוות כוללת הרואה במטופל ומשפחתו את מרכז הווייתו של הארגון.
נדבך חשוב ביצירת תהליך השיפור המתמיד הינו איסוף נתונים ואיתור תקלות לשם לימוד מקור
הבעיות ופתרונן המהיר. לכן, נפעל להגברת השקיפות בין עובדים ומנהלים תוך גילוי מעורבות ושיתוף.
הכלי להשגת יעד זה הנו הפעלה ממוסדת של היחידה לבטיחות הטיפול במרכז הרפואי לגליל, והטמעת
תרבות של תחקור ולמידה.
המרכז הרפואי לגליל מעניק לכלל פוניו שירותי בריאות ברמה הגבוהה ביותר. מטופלינו מהווים גורם
מרכזי בעיצוב פעילותנו ושותפים מלאים בתהליכי קבלת החלטות בארגון. נציגי לקוחותינו, המיוצגים
בעמותת הידידים, בארגון יע"ל ובאגוד ערים המרכז הרפואי לגליל, משתתפים דרך קבע בישיבות –
ההנהלה ובצוותי השיפור והבקרה.
גורמי חוץ וספקים העובדים עם המרכז הרפואי לגליל הינם חלק ממערך האיכות של ארגוננו. אנו
עובדים עימם בשיתוף פעולה כדי לפתח את יכולת עמידתם בתקן וברמת האיכות שידרוש מהם המרכז
הרפואי לגליל.
פעילות המרכז הרפואי לגליל מושתתת על ערכי יסוד של אנושיות, מקצועיות
ויעילות, תוך הקשבה מלאה לרצונותיך ומענה הולם לצרכיך עם המשאבים
העומדים לרשותנו, תוך יצירת שותפות מלאה עמך.
אנו מחויבים לפעול על פי חוק זכויות החולה ואמנת איכות השירות, לעדכנה
וליישמה בעזרת כלים מתאימים.
מהדורה חמישית
3
1. איכות ושיפור מתמיד:
כדי להבטיח את דרכי היישום של מדיניות האיכות והשיפור המתמיד במוסדנו יפעיל המרכז
הרפואי לגליל מערכת איכות המבוססת על:
1.1 מדיניות איכות ברורה של ההנהלה.
ביצוע ,PDCA - 1.2 הפעלה מלאה של ניהול איכותי במתודולוגיית צוותי שיפור על פי מודל ה
בקרות ומעקב אחר מדדי תהליך, שירות ותוצאה.
JCI – 1.3 ניהול מערכת איכות על בסיס דרישות התקן הבינלאומי
.)Joint Commission International(
1.4 בחינה ושיפור מתמיד של חווית המטופל באשפוז.
.)Risk Management( 1.5 שמירה ושיפור בטיחות הטיפול
1.6 הפעלת הועדה לפניות הציבור.
מעבדות. ISO 9000 1.7
2. התחייבויות המרכז הרפואי לגליל לכלל פוניו:
2.1 זכות המטופל:
2.1.1 לקבל טיפול בהתאם להתחייבויות המרכז הרפואי לגליל על פי אמנה זו, ועל פי המתחייב
.) מחוק זכויות החולה התשנ"ו ) 1996
2.1.2 לדעת את שמו ותפקידו של כל עובד המטפל בו.
2.1.3 לקבל את הטיפול המוצע על פי רצונו החופשי ונטיותיו, ובהסכמתו הגמורה.
המטופל זכאי לסרב לקבלת טיפול ולסרב להשתתף במחקר רפואי, מבלי שהדבר יפגע
בזכותו להמשיך ולקבל את הטיפול לו הוא מסכים.
במצב חירום רפואי או אם לא ניתן לקבל הסכמה מדעת של המטופל, אפוטרופוסו, או
מיופה כוחו יינתן טיפול רפואי חיוני ללא דיחוי, ובלבד שהחלטה כזו תתקבל על-ידי
שלושה רופאים, אלא אם כן נסיבות החירום אינן מאפשרות זאת, וההחלטה תתקבל
על-ידי הרופא המטפל בלבד )על-פי חוק זכויות החולה, תשנ"ו(.
2.1.4 לקבל מידע בדבר החלופות הטיפוליות ובדבר ההשלכות של הימנעות מטיפול. על-פי
הסכמת המטופל, ימסור הרופא מידע רפואי לבני המשפחה, ו/או לאדם שהחולה הורה
למסור לו. במקרה של מצב חירום רפואי רשאי הצוות המטפל למסור מידע לבן משפחה
קרוב, במידה הנדרשת לטובת המטופל. ובכל מקרה האדם זכאי שלא לקבל מידע על-פי
רצונו.
מהדורה חמישית
4
2.1.5 לשמור על פרטיות המטופל בעת קבלת הטיפול ולפעול לשמירה קפדנית על סודיות
המידע הרפואי הנוגע לו.
המטופל זכאי לנוכחות אדם נוסף בעת בדיקה, ובמקרים של קטינים חסרי ישע, תתבצע
הבדיקה בנוכחות הורה / אפוטרופוס, או איש צוות רפואי בן מינו של המטופל.
2.1.6 להתייעץ עם מומחים מחוץ למרכז הרפואי לגליל על חשבונו לשם קבלת חוות דעת
רפואית נוספת, ובסיוע של צוות המרכז הרפואי, שיאפשר עיון ברשומה הרפואית ובדיקת
המטופל.
2.1.7 לסרב להיבדק על ידי סטודנטים, לציין כי המרכז הרפואי מסונף לבית ספר לרפואה ובשל
כך תלמידי רפואה וסיעוד משתתפים בכל פעילויות המרכז הרפואי.
2.1.8 לביקור קרובי משפחה בשעות ביקור קבועות. המרכז הרפואי יעמיד לרשות המבקרים
מקום ראוי ונוח. שעות הביקור תיקבענה בהתחשב בצרכי הטיפול והמנוחה של
המטופלים. שעות הביקור תפורסמנה במחלקה ובפרסומי המרכז הרפואי לגליל.
2.1.9 צוות המרכז הרפואי לגליל מתחייב לנהל רשומה רפואית על מצב המטופל ולהקפיד על
שמירתה על פי הנהלים המקובלים כמתחייב בחוק. -
רשומה זו תועמד לרשות המטופל ורופאיו בלבד, אלא אם הורה המטופל אחרת בכתב
ובדעה צלולה. עיון של המטופל ברשומה או צילומה תתאפשר דרך מחלקת רשומות
רפואיות ובתשלום.
2.1.10 המרכז הרפואי לא ימסור רשומה רפואית מכל סוג שהוא, וכל מידע רפואי אחר של מטופל
לגורמים אחרים, פרט לרופא המטפל ולגורמים הרשאים לקבלו על פי דין, אלא אם -
המטופל הסכים בכתב על ויתור על סודיות רפואית, וחתימתו אושרה על ידי עו"ד. -
2.2 מתן טיפול במרכז הרפואי לגליל יעשה על פי: -
2.2.1 חוק ביטוח בריאות ממלכתי תשנ"ה, 1995 .
2.2.2 פקודת בריאות העם 1940 .
2.2.3 חוק זכויות החולה 1996 .
2.2.4 חוקי הבריאות שיהיו בתוקף במדינת ישראל.
2.2.5 מדיניות משרד הבריאות וחטיבת בתי החולים.
2.2.6 מדיניות הנהלת המרכז הרפואי לגליל מבוססת על אמנה זו, ועל כל המתחייב ממנה, כולל
עמידה בתקני JCI , בתקני איכות ומצוינות שיאומצו על ידי ההנהלה. -
2.2.7 קודים אתיים מקצועיים וכללי האתיקה הרפואית והסיעודית המקובלים.
מהדורה חמישית
5
2.3 אמינות השירות במרכז הרפואי:
2.3.1 הנהלת המרכז הרפואי לגליל וצוות העובדים יקפידו על מתן השירות בהתאם לכללי אמנה
זו, על פי נהלי האיכות של ה- - JCI , חוזרי משרד הבריאות, החוקים והתקנות, ועל פי כללי
מערכת ניהול האיכות.
2.3.2 הנהלת המרכז הרפואי לגליל תשתמש בציוד ותרופות תקניים בלבד, המסופקים על ידי -
יצרנים המפעילים תכניות איכות ובעלי תו תקן איכות בהתאם להנחיות משרד הבריאות.
2.3.3 הנהלת המרכז הרפואי לגליל תפרסם סטנדרטים של מתן הטיפול בכל הנוגע לתורים,
שהיה במיון ובאישפוז, תכנון האישפוז ומהות השרות.
2.3.4 פרסומי המרכז הרפואי לגליל, כולל אמנת איכות השירות, ממצאי סקרים ופעילות איכות
יהיו זמינים לעיון הציבור על ידי פרסומם בלוחות מודעות כלליים או ייחודיים שיוצבו -
בכל מחלקות המרכז הרפואי לגליל, בעלון המרכז הרפואי לגליל, והן על ידי העמדתם -
לרשות כל דורש )על פי בקשה(, אלא אם נקבע אחרת בתקנות שירות המדינה. -
2.4 שירותי המרכז הרפואי לגליל:
2.4.1 המרכז הרפואי לגליל מתחייב לספק שירותי רפואה מצויינים לכל פוניו הן בשעות רגיעה
והן בשעות חירום בכל ימות השנה ובכל שעות היממה, ללא הבדלי מין, גיל, גזע, עדה,
דת, אזרחות, מקום מגורים והשתייכות ביטוחית, על פי נהלי התשלום )או הצגת -
התחייבות כספית( המקובלים.
2.4.2 בשעות רגיעה יספק המרכז הרפואי לגליל את השירותים הרפואיים שהוא מורשה להגיש
על פי רשיון ההפעלה שניתן לו ממשרד הבריאות. -
2.4.3 המרכז הרפואי לגליל יהיה בכוננות מתמדת לספק שירותים ייחודיים בשעות חירום:
2.4.3.1 כוננות לאירוע רב נפגעים.
2.4.3.2 כוננות לטיפול בנפגעים טוקסיקולוגים )חל"כ, רעלים תעשייתיים, אט"ה(.
2.4.3.3 כוננות לטיפול באירועים ביולוגיים, הן ממגפות והן כתוצאה מלוחמה או טרור.
2.4.3.4 כוננות להפעלת המרכז הרפואי לגליל בשעת חירום, תוך הגדלת התפוסה בהתאם
לצורכי המדינה, ומתן השירותים בתנאים מוגנים.
2.4.3.5 ובכל מקרה של אפידמיה מקומית או עולמית )כגון: קורונה(.
מהדורה חמישית
6
2.5 הטיפול הרפואי והסיעודי:
2.5.1 הטיפול הרפואי והסיעודי יינתן על ידי צוות מקצועי ומיומן המתעדכן תמיד. -
2.5.2 הטיפול הרפואי והסיעודי יינתן תוך אימוץ שיטות עבודה מקצועיות, בטוחות ואמינות
העומדות בסטנדרטים המקצועיים המקובלים בארץ ובעולם.
2.5.3 הטיפול הרפואי יינתן על פי הנחיות קליניות ) - Clinical Guidelines ( ידועות, ותהליכי
עבודה ברורים המקובלים והמתעדכנים מפעם לפעם. כמו כן יופעלו מנגנוני בקרה ופיקוח
על פי דרישות תקן ה - - JCI , 9000 ISO , משרד הבריאות, וחטיבת בתי החולים.
2.5.4 הטיפול יינתן תוך ראייה הוליסטית של המטופל תוך שמירה על כבודו ופרטיותו, והקפדה
על מתן יחס נאות ואישי.
2.5.5 במהלך הטיפול, יעשה הצוות המטפל כל מאמץ כדי להקל על המטופל, למזער את כאביו
ולשפר את רווחתו ותחושותיו. על ידי אימוץ שיטות של הערכת כאב וטיפול בו לפי -
הנהלים המתעדכנים מעת לעת.
2.5.6 הטיפול הרפואי יינתן תוך הסתייעות בשיטות טכנולוגיות ובציוד מתקדמים, בטוחים
ואיכותיים, המבוקרים ונבדקים תקופתית להבטחת תקינותם.
2.5.7 המרכז הרפואי לגליל יעסיק אך ורק רופאים מורשים, מהם לפחות שליש בעלי התמחויות
המוכרות על ידי ההסתדרות הרפואית, ויתרם בשלבים שונים של התמחות. -
2.5.8 המרכז הרפואי לגליל יעסיק אך ורק אחיות מורשות, לפחות 80% מהן מוסמכות, וכ - 50%
מהן בוגרות התמחויות ספציפיות בענפי הסיעוד השונים.
2.5.9 המרכז הרפואי לגליל יפעיל מערכת הדרכה מחלקתית וכלל מוסדית, ויפעל להשתלמות
מתמדת בארץ ובעולם של הרופאים, האחיות והעובדים במקצועות השונים.
2.5.10 המרכז הרפואי לגליל יפעיל מערכת של דיונים קליניים, תחקירים רפואיים וארגוניים,
הפקות לקחים ובקרת תהליכים לאורך כל השנה.
2.5.11 המרכז הרפואי לגליל יעמיד לרשות הצוות הרפואי והסיעודי מערכות מידע מתקדמות
הכוללות ספרות מקצועית, כתבי עת ברפואה ובסיעוד וגישה חופשית לקווי מידע
ממוחשבים בכל העולם לשם העמקה במידע מעודכן, זמין, מהיר ובזמן אמיתי הדרוש
להבטחת איכות עבודתם.
2.5.12 המרכז הרפואי לגליל יעמיד לרשות רופאיו מערכות יעוץ ענפה של מומחים הן בתוך
המרכז הרפואי לגליל והן ממוסדות אחרים בארץ ובעולם, שתהיה זמינה 24 שעות ביממה
ותאפשר ייעוץ בזמן אמיתי. כן ישאף המרכז הרפואי לגליל להעמיד מערכת של קבלת
החלטות רפואיות מבוססת עובדות ) Evidence Based Medicine - EBM .)
מהדורה חמישית
7
2.5.13 במקרים שרופאי המרכז הרפואי לגליל, קבעו כי אין המרכז הרפואי לגליל מסוגל לספק
את הטיפול המתאים למטופל, באחריות המרכז הרפואי להעבירו למוסד רפואי אחר
המסוגל לטפל בו.
2.5.14 הנהלת המרכז הרפואי לגליל תעודד את המחקר הרפואי והסיעודי בתחומיו השונים
ותסייע לרופאים ולאחיות המבצעות מחקר במרכז הרפואי לגליל או מחוצה לו, על מנת
לאפשר פיתוח שיטות טיפול חדשות ואיכותיות ולתרום לפיתוח הידע בקרב הרופאים,
האחיות ומקצועות הבריאות.
2.6 מערכות הסיוע:
2.6.1 הינם: שירות סוציאלי, שירות דיאטני, ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה, מעבדות, מכונים
ושירותי דימות, בית מרקחת, שירות ייעוץ פסיכיאטרי ומנהל ומשק.
2.6.2 מערכות הסיוע תתבססנה על עובדים מקצועיים, מיומנים ומעודכנים.
2.6.3 על מערכות הסיוע יחולו אותם עקרונות המחייבים את המרכז הרפואי לגליל בהגשת
הטיפול הרפואי והסיעודי.
2.7 מחויבות לשיפור השירותים:
2.7.1 זמינות ונגישות:
המרכז הרפואי לגליל יספק שירותים על-פי הפירוט דלהלן:
2.7.1.2 המחלקה לרפואה דחופה תיתן שירות רפואי בכל ימות השנה, בכל שעות
היממה. המרכז הרפואי לגליל מתחייב לקבל כל אדם הפונה למחלקה זו. במסגרת
זו יופעלו שירותי מיון ואבחון.
2.7.1.3 המרכז הרפואי לגליל מתחייב לטפל בפונים למחלקה לרפואה דחופה במהירות
האפשרית, ולסיים את הטיפול בכ- 60% מהמקרים תוך 3 שעות.
2.7.1.4 הקבלה לאישפוז תיעשה על-פי החלטה רפואית מקצועית בלבד. תוך התחייבות
לקבל לאישפוז דחוף או אלקטיבי כל אדם על-פי יכולות המרכז הרפואי לגליל.
2.7.1.5 המרכז הרפואי לגליל מתחייב לקצר את האישפוז לנדרש על-פי מצבו הרפואי של
המטופל, ולהקטין למינימום האפשרי עיכובים מינהליים. לכ - 80% מהמאושפזים
לא ימשך האישפוז מעל ל - 5 ימים.
2.7.1.6 המרכז הרפואי לגליל יעשה כל מאמץ כדי שזמינות האישפוז האלקטיבי לבירורים
וניתוחים תהיה הקצרה ביותר האפשרית. תורים לניתוחים יינתנו במועד הקרוב
ביותר האפשרי ועל פי שיקול רפואי ודחיפות רפואית.
מהדורה חמישית
8
2.7.1.7 מרפאות המרכז הרפואי לגליל פתוחות לקהל הרחב על פי מוקד זימון תורים. -
2.7.1.8 זימון התורים לאשפוז אלקטיבי לניתוח ולמרפאות החוץ ייעשה באמצעות מערכת
ממוחשבת. קביעת התור תתאפשר על ידי פניה אישית, טלפונית, בכתב או -
באינטרנט על פי נוחיות המטופל. -
2.7.2 שהיה ואישפוז:
2.7.2.1 המרכז הרפואי לגליל מתחייב להגיש את שירותיו בסביבה נעימה, נוחה ובטוחה
בכל שטחי המרכז הרפואי לגליל.
2.7.2.2 מבני המרכז הרפואי לגליל וסביבתו יהיו נעימים, נקיים, נאים, מתוחזקים היטב,
מוארים בשעות החשיכה ומסומנים בשלטי הכוונה מתאימים.
2.7.2.3 אזורי ההמתנה יהיו מרווחים, נקיים ונעימים, המאפשרים המתנה נוחה, ויכללו
קפטריות ומשחקים לילדים.
2.7.2.4 האישפוז ייעשה בחדרים נוחים. המרכז הרפואי לגליל יעשה כל מאמץ לא לאשפז
בפרוזדורים אלא במקרים קיצוניים.
2.7.2.5 המזון המוגש יהיה מאוזן תזונתית ויוכן בפיקוח מקצועי של דיאטנית על פי צרכי -
המטופל, מבלי לפגוע באפשרותו לבחור לפי טעמם מהתפריט היומי.
2.7.2.6 המטופל יבחר את ארוחותיו מתוך תפריט בחירה יומי.
2.7.2.7 הגשת המזון תיעשה בצורה נאה על מגש אישי, אשר יוגש למיטת המטופל על פי -
מצבו.
2.7.2.8 המזון המוגש יהיה כשר, והמרכז הרפואי לגליל מתחייב לשמור על הכשרות בכל
יחידותיו. לפי דרישה יוגש מזון בכשרות למהדרין בחמגשיות אישיות.
2.7.3 מידע על השירות:
2.7.3.1 הפונים יכולים לקבל מידע טלפוני על שירותי המרכז הרפואי לגליל מהמודיעין,
מהמרכזייה ומהיחידות השונות בשעות העבודה הרגילות, וכן מאתר המרכז
הרפואי לגליל באינטרנט org.il . gmc . WWW .
2.7.3.2 מספרי הטלפונים של היחידות יפורסמו במדריכי הטלפונים פנימיים וחיצוניים,
ובתכתובות של המרכז הרפואי לגליל.
2.7.3.3 במרכז הרפואי לגליל פועלת מערכת מענה קולי במשרד לזימון תורים
לניתוחים אלקטיביים ובמרפאות החוץ.
מהדורה חמישית
9
2.7.3.4 המרכז הרפואי לגליל יפעיל מודיעין למתן מידע לכל הפונים. בשעות חירום יפעיל
המרכז הרפואי לגליל מוקדי מידע לציבור, ויעביר מידע למוקדים עירוניים או
ארציים.
2.7.3.5 המידע יינתן לפונים תוך הקפדה על כללי הסודיות הרפואית.
2.7.3.6 הנהלת המרכז הרפואי לגליל מתחייבת שעובדיה ילבשו מדים מתאימים, יענדו תגי
זיהוי, ויזדהו בטלפון תוך אזכור שמם ומחלקתם.
2.7.4 תלונות, בירורים וערעורים:
2.7.4.1 המרכז הרפואי לגליל יפעיל מוקד "לפניות הציבור" בכתב, טלפוני ובאינטרנט
טלפון ) 9107489 - 04 ( או פקס ) 9107489 - 04 .)
2.7.4.2 המרכז הרפואי לגליל יציב תיבה לפניות והצעות בכל יחידות המרכז הרפואי לגליל.
2.7.4.3 כל פנייה למוקד "לפניות הציבור" תאושר תוך חמישה ימי עבודה מקבלתה. בגמר
הבירור יועברו תוצאותיו לפונה. המרכז הרפואי לגליל יעשה כל מאמץ לסיים את
הטיפול בתלונה תוך 40 יום. במידה והטיפול בפניה אורך זמן, יקבל הפונה הודעה
על מצב הפניה, לכל המאוחר אחת ל - 40 יום.
יופקו לקחים הן ברמת הפרט, היחידה והארגון והן ברמת ניהול איכות ו/או
בטיחות הטיפול.
2.8 בחינה מתמדת של צרכי וציפיות הלקוח:
2.8.1 הנהלת המרכז הרפואי לגליל תקפיד על בחינה מתמדת של צרכי וציפיות הלקוח
באמצעות:
2.8.1.1 שאלוני שביעות רצון לקוחות.
2.8.1.2 סקרי שביעות רצון יזומים שיערכו מעת לעת בנושאים שונים במהלך השנה
ותוצאותיהם תפורסמנה בפרסומי המרכז הרפואי לגליל.
2.8.1.3 עידוד "בקרת משתמשים":
2.8.1.3.1 תושבי האזור באמצעות ארגונים חברתיים שונים.
2.8.1.3.2 רשויות האזור, באמצעות אגוד ערים המרכז הרפואי לגליל.
2.8.1.3.3 המבטחים השונים על ידי "מוקדי הבקרה" שלהם. -
2.8.1.3.4 משרד הבריאות על ידי מנגנוני הבטחת האיכות המשרדיים, ונציב -
קבילות הציבור.
2.8.1.3.5 בקרת ההתמחות על ידי המועצה המדעית של ההסתדרות הרפואית. -
מהדורה חמישית
10
2.9 כלים למדידה ובקרה:
המרכז הרפואי לגליל יפעיל מערכת דיווח ובקרת איכות באמצעות:
2.9.1 היחידה להבטחת איכות והיחידה לבטיחות הטיפול.
2.9.2 מבדקי איכות פנימיים וחיצוניים וועדות איכות קבועות.
2.9.3 דיווחים מובנים:
2.9.3.1 דו"ח האחות הכללית.
2.9.3.2 דו"חות מחלקתיים ממוחשבים.
2.9.3.3 דו"חות מאושפזים, דו"חות שהייה.
2.9.3.4 דו"חות קבלה, שחרור ושהייה במיון.
2.9.3.5 דו"חות מעקב אחר התיצבות לאשפוז, לניתוחים ולפעולות.
2.9.3.6 דו"חות צריכה של תרופות, ציוד ואמצעים.
2.9.3.7 דו"חות כספיים תקופתיים.
2.9.3.8 דו"חות על תהליכים קליניים וסיעודיים )מדדי איכות(.
2.9.4 יחידת בקרה ותקצוב.
2.9.5 בקרה חיצונית על ידי מבקר המדינה, מבקר הפנים והיחידה להבטחת איכות של משרד -
הבריאות, חטיבת בתי החולים, האגף לשע"ח של משרד הבריאות, פקע"ר וצה"ל ומכון
התקנים הישראלי.
2.9.6 בקרה חיצונית על ידי ארגון ה - JCI .
2.10 כלים לתיקון:
המרכז הרפואי לגליל יפעיל מערכת לאיתור תקלות ותיקון בזמן אמת. להלן הנושאים
המבוקרים:
2.10.1 מעקב אחר התייצבות מוזמנים לאשפוז, למרפאות וליחידות אמבולטוריות, איתור
המוזמנים שלא הגיעו, בירור סיבת אי ההגעה וטיפול מיידי בה.
2.10.2 מעקב אחר ביצוע ניתוחים.
2.10.3 מעקב ממוחשב אחר תוצאות מעבדה, בקרת התוצאות והתראה ממוחשבת על תוצאות
חריגות.
2.10.4 ביקורות יומיות של פקחי ניקיון, מינהל ומשק.
2.10.5 ביקורות של היחידה להבטחת איכות לפי תקן JCI , ISO 9000 .
המרכז הרפואי לגליל מתחייב לעקוב ולבקר את מידת העמידה בסטנדרטים ובתקני
השירות שנקבעו באמנה זו, נתונים אלה יהוו את הבסיס לשיפורים לתהליכי השיפור.

עבור לתוכן העמוד