אדם לאדם - אדם אדם לאדם - אדם
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

עובדים בדירוגי המח"ר והעיתונאים- הסכם קיבוצי - אגודה מקצועית

כ"ה באייר, התשע"ו
         02 יוני 2016
         סימוכין: 48861916

אל: מנהלים אדמיניסטרטיביים ביחידות המשרד


הנדון:  עובדים בדירוגי המח"ר והעיתונאים - הסכם קיבוצי - אגודה מקצועית


ביום 10.5.2016 נחתם הסכם קיבוצי בין המדינה והמעסיקים במגזר הציבורי לבין הסתדרות הכללית החדשה והסתדרות האקדמאים במח"ר, בדבר תשלום דמי חבר לאגודה מקצועית לעובדים המועסקים בדירוגי המח"ר והעיתונאים.

להלן עיקרי ההסכם:

1. החזר דמי חבר באגודה מקצועית
א. החל מיום 1.1.2016 יהיו זכאים העובדים, בנוסף לזכאותם לקבל דמי חבר, להחזר דמי חבר באגודה מקצועית (פרופסיונלית) על-פי הכללים המפורטים בחוזר זה להלן.

ב. רשימת האגודות המקצועיות המוכרת לעניין החזר דמי חבר כאמור לעיל תקבע בהסכמה בין נציבות שירות המדינה לבין הסתדרות האקדמאים במח"ר ועל-פי הכללים לעניין זה בסעיף 25.14 לתקשי"ר כנוסחו מעת לעת, ובלבד שמתקיימים לגבי האגודה המקצועית גם כל התנאים הבאים:

1) ההצטרפות לאגודה פתוחה לכל העובדים אשר משכורתם משולמת לפי ההסכמים הקיבוציים החלים לגבי דירוג המח"ר (לרבות פסיכולוגים) או לגבי דירוג העיתונאים בשירות הציבורי או לגבי שניהם יחד, ואשר מיוצגים על ידי ההסתדרות.
 
2) האגודה אינה בגדר איגוד מקצועי, היא פועלת בתחום עיסוקם או מקצועם של העובדים המשתייכים אליה ומטרתה היא לימודים בלבד.

3) פעילות הלימודים של האגודה תבוצע בארץ.

4) על אף האמור לעיל, האגודה תוכל לבצע פעילויות לימודים בחוץ לארץ בתנאי שהפעילות עומדת בתנאים המפורטים בנספח א' המצורף להסכם (מצ"ב).
5) הממונה על השכר או מי מטעמו אישר לנציב שירות המדינה או מי מטעמו, כי האגודה העבירה לממונה על השכר בכל שנה עד חודש אוגוסט, אישורים חתומים על-ידי רואה החשבון שלה, לפיהם:
 
1. השימוש בכספי האגודה בשנה הקלנדרית שקדמה לאישור האמור, נעשה אך ורק לטובת מטרתה;

2. כל פעילות הלימודים של העמותה בחוץ לארץ בשנה הקלנדרית שקדמה לאישור האמור, עמדה בתנאים המפורטים בנספח א' המצורף להסכם. אישור רואה החשבון כאמור יהיה בנוסח האמור בנספח ב' המצורף להסכם.

העברת האישורים כאמור תחל החל מתום השנה השניה לרישום האגודה ברשימת האגודות המקצועיות המוכרת לעניין החזר דמי חבר.

ג. החזר דמי החבר באגודה לעובד בהתאם להסכם זה, יהיה לאגודה אחת בלבד מתוך הרשימה הנ"ל, לפי בחירת העובד.

ד. מובהר כי בהחזר דמי חבר כאמור בסעיף זה לא יכללו תשלומים עבור מנוי לפרסום כל שהוא או דמי חתימה על מנוי לכתבי עת תקופתיים.

ה. גובה ההחזר בעבור דמי החבר לא יעלה על סך של 387 ש"ח לשנה.
סכום זה יעודכן מדי שנה בחודש ינואר בהתאם לעדכונים המתפרסמים בחוזרי הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר.
(העדכון יבוצע על-פי השינוי במדד המחירים לצרכן עבור חודש דצמבר לעומת מדד המחירים לצרכן עבור חודש דצמבר אשתקד). העדכון הראשון יבוצע בחודש ינואר 2017.
עבור השנים 2016-2018 גובה ההחזר בעבור דמי החבר יהיה שונה
 
ו.  עובדים במשרה חלקית או עובדים שהועסקו במשך חלק מהשנה, יהיו זכאים להחזר חלקי, יחסית לחלקיות משרתם ולמשך העסקתם בפועל בשנה עבורה ניתן ההחזר.

ז. המעסיק לא ישא בכל עלות נוספת בגין החזר דמי החבר כאמור.

ח. במקרה בו יוסכם בין המעסיק לבין אחת האגודות שברשימה על העברה ישירה של דמי החבר אל האגודה, יחולו הכללים הבאים:

1) עובדים אשר יבקשו להיות חברים באגודה יחתמו על טפסי הצטרפות אישית לאגודה. כמו-כן, יחתמו העובדים על הסכמה להעברת דמי החבר ישירות אל האגודה.
2) העתקי הטפסים יועברו אל המעסיק.
3) המעסיק יעביר דמי חבר לאגודה אך ורק על-פי הטפסים אשר יתקבלו אצלו.
4) דמי החבר יועברו אל האגודה על-ידי המעסיק מדי שנה, במועד תשלום משכורת חודש אוקטובר של השנה עבורה משולמים דמי החבר.
5) סכום דמי החבר שיועבר לאגודה בעבור כל עובד כאמור בסעיף זה, יהיה בגובה דמי החבר שהאגודה גובה מחבריה בשנת החברות בגינה מועבר התשלום האמור, וזאת על-פי הודעת האגודה למעסיק, שתינתן לכל המאוחר בחודש אוגוסט של השנה האמורה. החזר דמי החבר כאמור, בכל מקרה לא יהיה יותר גבוה מהתקרה שנקבעה לעניין החזר דמי חבר לאגודה מקצועית .
6) עובד אשר יודיע לאגודה, עם העתק למעסיק, על הפסקת חברותו באגודה, תופסק העברת דמי החבר עבורו לאגודה.

ט. מובהר כי במקרה בו אין הסדר גביה מרוכזת יחזיר המעסיק את דמי החבר באגודה לעובד כנגד הצגת קבלה על התשלום, בכפוף לסכום המרבי .

י. החשבת הכללית באוצר תבצע בקרות על תקינות התשלומים מעת לעת בכל נושא.

יא. בגין החזר דמי החבר יבוצעו הפרשות לקופת גמל לקצבה לפי השיעורים בהם מבוצעת הפרשה עבור העובד בגין רכיבי החזר הוצאות (5% חלק המעסיק ו- 5% ניכוי מהעובד).

2. גובה החזר דמי חבר בשנים 2016 , 2017 ו-2018

גובה החזר דמי החבר לגבי השנים 2016, 2017 ו-2018 בלבד- לא יעלה על סך של 774 ₪, נכון לשנת 2016. סכום זה יעודכן על פי עליית מדד המחירים לצרכן והסכומים המעודכנים לשנים 2017 ו- 2018 יפורסמו בחוזרי הממונה על השכר.

עבור השנים 2019 ואילך יש לבצע החזר דמי חבר באגודה מקצועית על פי סכום דמי החבר המירבי שיקבע ויעודכן מעת לעת.

3. מענק חד פעמי - מח"ר חדש

א. תחולה
המענק ישולם לעובדים הבאים בלבד:

"עובדי המדינה" - עובדים אשר משכורתם משולמת לפי ההסכמים הקיבוציים החלים לגבי דירוג המח"ר (לרבות פסיכולוגים), אשר מיוצגים על-ידי ההסתדרות ואשר מועסקים בשירות המדינה.

"הפסיכולוגים" - פסיכולוגים והרשאים לעסוק בפסיכולוגיה על-פי חוק הפסיכולוגים, התשל"ז-1977, אשר משכורתם משולמת לפי ההסכמים הקיבוציים החלים לגבי דירוג המח"ר, אשר מיוצגים על ידי ההסתדרות.

"עובדי המח"ר בבתי החולים העירוניים" - עובדים אשר משכורתם משולמת לפי ההסכמים הקיבוציים החלים לגבי דירוג המח"ר (לרבות פסיכולוגים), אשר מיוצגים על ידי ההסתדרות ואשר מועסקים בבית חולים ממשלתי-עירוני, בעיריית תל אביב או בעיריית חיפה.

"עיתונאים" - עובדים אשר משכורתם משולמת לפי ההסכמים הקיבוציים החלים לגבי דירוג העיתונאים בשירות הציבורי, אשר מיוצגים על ידי ההסתדרות ואשר מועסקים אצל המעסיקים.

"עובדי המעסיקים המנויים" - עובדי המדינה, עיתונאים, הפסיכולוגים, עובדי המח"ר בבתי החולים העירוניים.


ב. הכללים לתשלום המענק:

1) העובדים המפורטים לעיל (עובדי המעסיקים המנויים), אשר היו מועסקים במשרה מלאה ואשר הועסקו החל מחודש דצמבר 2009 (כולל), ועד לחודש דצמבר 2012 (כולל)(להלן: "התקופה למענק"), יהיו זכאים למענק חד פעמי בגובה 1,193.25 ₪, אשר יקרא בתלוש השכר "מע-מח"ר חדש".

2) עובדי המעסיקים המנויים אשר היו מועסקים במשרה מלאה במשך חלק מהתקופה למענק או במשרה חלקית במשך כל התקופה למענק או במשך חלק מהתקופה למענק,  יהיו זכאים לסכום מענק חלקי, שיחושב יחסית לחלקיות משרתם או למשך עבודתם בפועל בתקופה למענק (או שניהם יחד לפי העניין).

3) היה ומכל סיבה שהיא, בנוסף לזכאותו לקבל דמי חבר באגודות מקצועיות מכוח הסכמים קודמים , שולם לעובד המעסיקים המנויים, החזר דמי חבר באגודות מקצועיות כלשהן בגין אחת משנים 2010, 2011, 2012 או יותר מאחת מהן, לא יהיה זכאי העובד למענק כאמור לעיל.
לעובד כאמור יש להפחית מסכום המענק את סכום החזר דמי החבר המצטבר ששולם לו כאמור בגין כל אחת מהשנים האמורות, אך לא יותר מסכום המענק.

4) המענק אינו מהווה שכר לכל דבר ועניין, לא יובא בחשבון לעניין חישוב ערך שעה, תגמול עבור עבודה נוספת, פיצויי פיטורים, פיצוי בגין אי ניצול ימי מחלה, פידיון חופשה, הפרשות לקרן השתלמות, תוספות אחוזיות, שכר עידוד, תורנויות או משמרות, ולא יבוצעו בגינו הפרשות כלשהן לקופת גמל (לרבות קרן השתלמות, קרן פנסיה או ביטוח מנהלים), למעט הפרשות לקופת גמל עבור החזר הוצאות, כאמור בסעיף 2 י"א לעיל.
        

העתק: המנהל הכללי
             המשנה למנכ"ל
            ראשת מינהל בתיה"ח
             ראשת מינהל הרפואה
            סמנכ"ל בכיר למינהל ומשאבי אנוש
            יועצת משפטית
            סמנכ"ל תיקצוב ותמחור
            חשב המשרד
            ראש השרות לבריה"צ
            ראש האגף לגריאטריה
            ראש אגף לבריהנ"פ
             מנהלת תחום בכיר מינהל ומשאבי אנוש
            מנהל תחום בכיר משכורת ושכר ארצי
            מנהלי כ"א בכל היחידות
 מנהלי כספים בכל היחידות


עבור לתוכן העמוד