אדם לאדם - אדם אדם לאדם - אדם
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

דירוג שכר בכ"מ,רוקחים,רנטגן, פסיכולוגיים -תוספות השכר לשנת 2016 - ההסכם הקיבוצי

י"א באייר, התשע"ו

                                                                                                            19 מאי 2016

                                                                                                            סימוכין: 44268316

 

 

אל: מנהלים אדמיניסטרטיביים ביחידות המשרד

 

 

הנדון: דירוג שכר בכ"מ,רוקחים,רנטגן, פסיכולוגיים -תוספות השכר לשנת 2016 - ההסכם הקיבוצי

 

 

בתאריך 18.4.2016 נחתם הסכם המסגרת במגזר הציבורי בין המעסיקים וההסתדרות הכללית החדשה ובו הוסכם על מתן תוספות שכר והטבות נוספות בגין השנים 2013- 2017.

 

 

במקביל, נחתם הסכם קיבוצי החל על הדירוגים המפורטים להלן ובו סוכם על תשלום תוספות שכר לדרוגים אלה .

 

 

תשלום תוספות השכר שנקבעו בהסכם הקיבוצי עבור שנת 2016 לעובדים שבדירוגים הנ"ל הם כדלקמן:

בעתיד יפורסמו הסיכומים על המשך התשלומים בשנים 2018-2017.

 

 

1.               תוספות השכר החל מיום 1.1.2016

החל מיום 1.1.2016 תשולם תוספת שכר שקלית חודשית וכן תוספת שכר אחוזית חודשית שבדירוגים המפורטים להלן בשיעורים הר"מ:

שם הדירוג

תוספת שקלית 2016

תוספת אחוזית 2016

 

 

1.1.16

1.7.16

1.1.16

1.7.16

עובדי מעבדה ביוכימאים ומיקרוביולוגים

177.11

223.86

1.875%

2.375%

רוקחים

130.01

164.73

1.875%

2.375%

רנטגנאים

136.86

173.44

1.875%

2.375%

פסיכולוגים

169.31

214.52

1.875%

2.375%

2.               הבהרות אודות  תוספת אחוזית 2016

                      א.       התוספת לא תהווה בסיס לתוספת שכר ותוספות לשכר שהיו קיימות ביום 31.12.2015 .

                       ב.        התוספת לא תובא בחשבון לעניין חישוב השלמת השכר עד לשכר המינימום כמשמעותו בחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987.

                       ג.        התוספת תהווה שכר לכל דבר ועניין ותובא בחשבון לעניין חישוב ערך שעה,  לצורך תשלום גמול לעבודה נוספת, לרבות כוננויות, תורנויות, משמרות, קריאות פתע ושכר עידוד, לעניין פיצויי פיטורים כמשמעותם בחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963, לעניין גמלאות, הפרשות לקופת גמל לקצבה, הפרשות לקרן השתלמות וכל הפרשה אחרת הנוהגת לגבי השכר המשולב.

                       ד.        התוספת תובא בחשבון לעניין חישוב תוספות שנתיות ומענקים שנתיים המחושבים על בסיס השכר המובא בחשבון לצורך חישוב ערך שעה לעבודה נוספת או על בסיס המשכורת הקובעת בפנסיה תקציבית.

4.     הבהרות לגבי התוספת השקלית ועדכונה

(1)    עובד במשרה חלקית יהיה זכאי לתוספת שקלית 2016 יחסית לחלקיות משרתו.

(2)    החל מחודש ינואר 2017 יעודכן, אחת לשנה, בחודש ינואר, בעדכון מרכזי במל"מ סכום התוספת לפי שיעור עליית מדד החדש לעומת המדד הקודם.

כשהמדד יהיה שלילי העדכון יבוצע בעת שתיהיה עלייה במדד.

(3)    התוספת לא תובא בחשבון לעניין חישוב השלמת השכר עד לשכר המינימום כמשמעותו בחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987.

(4)    התוספת תהווה שכר לכל דבר ועניין, ותובא בחשבון לעניין חישוב ערך שעה, לצורך תשלום גמול לעבודה נוספת, לרבות כוננויות, תורנויות, משמרות, קריאות פתע ושכר עידוד, לעניין פיצויי פיטורים כמשמעותם בחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963, לעניין גמלאות, הפרשות לקופת גמל לקצבה, הפרשות לקרן השתלמות וכל הפרשה אחרת הנוהגת לגבי השכר המשולב.

(5)    התוספת תובא בחשבון לעניין חישוב תוספות שנתיות ומענקים שנתיים המחושבים על בסיס השכר המובא בחשבון לצורך חישוב ערך שעה לעבודה נוספת או על בסיס המשכורת הקובעת בפנסיה תקציבית.

(6)    התוספת לא תהווה בסיס לתוספת שכר ותוספות לשכר קיימות.

(7)    התוספת תובא בחשבון בחישוב ה"משכורת הקובעת", כהגדרתה בחוק שירות מדינה גמלאות.

                                                                   

העתק: שר  הבריאות

            המנהל הכללי

             המשנה למנכ"ל

            ראשת חטיבת בתיה"ח

            ראש מינהל הרפואה

            סמנכ"ל בכיר למינהל ומשאבי אנוש

            יועצת משפטית

            סמנכ"ל תיקצוב ותמחור

            חשב המשרד

            ראש השרות לבריה"צ

            ראש האגף לגריאטריה

            ראש אגף לבריהנ"פ

         מנהלת תחום בכיר מינהל ומשאבי אנוש

            מנהל תחום בכיר משכורת ושכר ארצי

            מנהלי כ"א בכל היחידות

 מנהלי כספים בכל היחידות

עבור לתוכן העמוד