גזברות


חשב - דרך המזכירות טלפון - 04-9107512/511
גביה - טלפון -04-9107670/502/503
גביה חש' טלפון - 04-9107599/504/181
קופה - טלפון - 04-9107507
מזכירות - טלפון - 04-9107512/511
משכורות - טלפון - 04-9107764/513/514
ספקים - טלפון - 049107763