‏‏ חופש המידע
אדם לאדם - אדם אדם לאדם - אדם
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

חופש המידע

מסירת מידע על פי חוק חופש המידע התשנ"ח-1998

חוק חופש המידע התשנ"ח-1998 נכנס לתוקף במאי 1999, והוא מעגן את זכותו של כל אזרח או תושב לקבל מידע המצוי בידי רשות ציבורית.

החוק קובע כי הכלל הוא שהרשות תיענה בחיוב לבקשה, אלא אם חשיפת המידע תפגע באינטרס אחר כגון ביטחון המדינה, פרטיותם של אנשים, סודות מסחריים וכו'.

בחינת הבקשה תיעשה במסגרת הזמנים הקבועים בחוק. לפיכך – על הרשות להשיב לפונה תוך שלושים יום אולם – במקרה הצורך – רשאי הממונה או ראש הרשות הציבורית להאריך את זמן המענה לטיפול עד לתשעים יום נוספים.

במקום שבו המידע נוגע לצד שלישי, על הרשות לפנות לאותו גורם ולאפשר לו להתנגד למסירת המידע. פנייה כזו מאריכה את משך הטיפול ב-21 יום נוספים, ואם עמדת הצד השלישי נדחית הוא זכאי לעתור נגד החלטת הרשות הציבורית, והמידע לא יימסר למבקש עד למיצוי זכות זאת.

מידע מפורט על החוק אפשר למצוא באתר היחידה לחופש המידע.

על פי חוק חופש המידע ותקנות חופש המידע (אגרות) התשנ"ט-1999, פנייה לקבלת מידע תטופל לאחר תשלום אגרת בקשה והתחייבות קישור לטופס ההתחייבות של המבקש לשלם על הטיפול בבקשה ובהפקת המידע בעבורו.

המבקש מידע על עצמו וזכויותיו פטור מאגרת בקשה ומאגרת טיפול על שש השעות הראשונות המושקעות בטיפול בבקשתו (התשלום הוא מהשעה השביעית ומעלה). פירוט של סכומי האגרות ניתן למצוא באתר שירות התשלומים הממשלתי.

טרם הגשת הבקשה מומלץ לעיין במדריך להגשת בקשה לפי חוק חופש המידע.


ממונה על העמדת מידע לציבור – באדרה ג. חוריה–חוריה עו"ד
כתובת מייל:meida@gmc.gov.il 

חוק חופש המידע

דיווח הממונה על הפעלת חוק חופש המידע ברשותו דו"חות שנתיים של המרכז הרפואי לגליל מכוח חוק חופש המידעדין וחשבון שנתי, חופש מידע לשנת - 2012

דין וחשבון שנתי, חופש מידע לשנת - 2013

דין וחשבון שנתי, חופש מידע לשנת - 2014

דין וחשבון שנתי, חופש מידע לשנת - 2015

דין וחשבון שנתי, חופש מידע לשנת - 2016

דין וחשבון שנתי, חופש מידע לשנת - 2017

דין וחשבון שנתי, חופש מידע לשנת - 2018

דין וחשבון שנתי, חופש מידע לשנת - 2019

דין וחשבון שנתי, חופש מידע לשנת - 2020
--------------------------------------------------

חקיקה רלוונטית - קישור לאתרים בנושא


כתב התחייבות - לפי תקנות חופש המידע (אגרות), תשנ"ט – 2111 .

העמדת מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור

דוחות איכות הסביבה 2020


דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור 2015

דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור 2016

דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור 2017

דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור 2018

דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור 2019

עבור לתוכן העמוד