• vse
  • תמונת בית חולים חוץ
  • 3
  • בדיקה
  • יולדות
  • 2
  • 1
Share |

בית מרקחת

אגף שרותי הרוקחות במרכז הרפואי לגליל מספק תרופות ושרותים מיוחדים לסקטורים שונים במרכז הרפואי.
מנפיק תרופות לכל יחידות המרכז הרפואי, לחיילים לרופאים חברי קופ"ח מאוחדת, ומכירות לפרסונל.
שיטת העבודה בבית המרקחת היא של רוקחות מחלקתית ,כאשר לכל רוקח יש מספר מחלקות הנמצאות בתחום אחריותו.
תפקיד הרוקח המחלקתי הוא הזמנה שבועית למחלקה תוך בקרה על הצריכה והמלאים במחלקה בתחום אחריותו.

שרותים הניתנים על ידי בית המרקחת:

ניפוק תרופות למחלקות.
הזמנת ראגנטים לכל המעבדות והמכונים.
הכנות ציטוטוקסיות אונקולוגי והמטולוגי.
הכנות גלניות על בסיס מרשם אישי לחולה כגון:סירופ לילדים, משחות, אבקות לפגים.
הכנות של הזנה תוך ורידית TPN למבוגרים ילדים ופגים.
הכנת מזרקים למרפאת אין אונות.
הכנת טיפות עיניים מיוחדות עבור מחלקת עיניים.
השתתפות במחקרים קליניים ניהול מלאי תרופות מחקר
ניפוק תרופות מחקר בהתאם לכללי GCP
אחסון ורענון תרופות לשעת חרום לארועי:חל"כ, אט"ה, אר"ן.
ניתור ואכיפת מדיניות בית החולים לגבי שימוש באנטיביוטיקה והטמעתה.
השתתפות בועדת הלסינקי, ועדת תרופות וועדת זיהומים.

דרכי התקשרות
טלפון - 04-9107762
פקס - 04-9107428
מנהלי המחלקה
מנהל בית המרקחת ד"ר אורי פורשנר
סגנית מג"ר גב' אילזה הרשקוביץ
מזכירות
מזכירה גב' הודיה יהושוע
מזכירה גב' סלבה פרי