מאידיאולוגיה – לשפני ניסיונות:
הניסויים הרפואיים ביצורים חיים הינה תופעה מוכרת ומקובלת בסוגי מחקר שונים, ובכלל זאת – גם במחקר הרפואי, מזה דורות. התקדמות הרפואה על תגליותיה העיקריות לטובת המין האנושי, חבים חוב כבד לניסויים ולמחקר המעשי הן בבעלי חיים והן בבני אדם. לשם עריכת ניסויים בבני אדם קבעה התרבות המערבית מגבלות מוסריות, משפטיות, חברתיות ומדיניות, אשר בבסיסם נשענו על התפיסה כי ניסויים אלו נערכו לטובת כלל המין האנושי.
כל הנחות יסוד אלו הופרו בתקופה מאד מוגדרת בהיסטוריה המערבית.

תחת שלטון העריצות המפלגה הנאציונאל-סוציאליסטית נכתשה התפיסה ההומניטארית שבבסיס מקצוע הרפואה ושבועתו ההיסטורית של היפוקראטס הופרה הפרה מוחלטת וטוטאלית.  הפרה זו, שהחלה מהשתתפותם  של עשרות רופאים  במבצע האותנסיה, נמשכה והתעצמה בהשתתפותם של עשרות רופאים אופורטוניסטים נוספים שביצעו בשמו של המשטר הנאציונאל-סוציאליסטי קשת רחבה של ניסויים רפואיים בבני אדם.

בין ספטמבר 1939 לבין אפריל 1945 נערכו בחלק ניכר ממחנות הריכוז הנאציים  לא פחות מ- 70 מחקרים רפואיים שהתבססו על ניסויים רפואיים כפויים בבני-אדם. עפ"י התיעוד והעדויות שניגבו ניתן להניח כי ניסויי הרופאים הנאציים בוצעו בכ- 7,000 מאסירי המחנות שהפכו ל "שפני הניסיונות האנושיים" בידי רופאים אלו. יש להדגיש כי נתון זה אינו כולל את קורבנות הניסויים הרבים שלא שרדו, ואשר לא נשתמר כל תיעוד ביחס אליהם.

בהרצאה זו אבקש להציג את המאפיינים המרכזיים של קטגוריות הניסויים הרפואיים המשמעותיים ביותר, מתוך קשת הניסויים הרחבה :
ניסויים רפואיים לקידום אינטרסים צבאיים
ניסויים רפואיים למטרות שיפור אפשרויות הטיפול והריפוי של מחלות שונות
ניסויים רפואיים לשם ביסוס האידיאולוגיה הנאצית
ניסויים רפואיים שנועדו לביסוס האידיאולוגיה הנאצית ולחיזוק האבחנה בין הגזע ה'ארי' לבין גזעים אחרים.

אמנם כל קטגוריות הניסויים הרפואיים מאופיינות באופן דומה של דרכי עריכתן והוצאתם לפועל, אשר נגדו את כל כללי האתיקה , אך יש להדגיש כי יש שוני מהותי בין שתי הקטגוריות הראשונות לבין שתי הקטגוריות האחרונות.
בהרצאתי אבקש להציג תמונה רחבה של הפעילות הרפואית-מחקרית שביצעו הרופאים הנאצים במחנות הריכוז: אסקור בקצרה את מאפייני הניסויים הרפואיים של כל קטגוריה, אציג את הרופאים הבולטים בכל אחד מסוגי הניסויים ואעמוד על השונות שבין שתי הקבוצות הראשונות לבין שתי הקטגוריות האחרונות.

ד"ר רונית פישר
המכללה האקדמית גליל מערבי