• vse
  • תמונת בית חולים חוץ
  • 2
  • יולדות
  • 1
  • 3
  • collage
Share |

מאגרי המידע של המרכז הרפואי לגליל

מאגרי המידע של המרכז הרפואי, הרשומים לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981

 ilita

מאגרי המידע הרשומים של המרכז הרפואי:

1.      מאגר אדמיניסטרטיבי

2.      מאגר כספים - תשלומים לספקים, התחשבנויות עם קופות חולים ונתוני שכר עובדים

3.      מאגר משאבי אנוש

4.      רשומות רפואיות – רשימת תיקים
 

>>> הפניה/קישור לאתר  הרשות להגנת הפרטיות (לשעבר רמו"ט). <<<