• vse
  • 3
  • 1
  • יולדות
  • collage
  • תמונת בית חולים חוץ
  • בדיקה
  • 2
Share |

מכרזים המוצעים על ידי התאגיד שליד המרכז הרפואי לגליל

מכרז מספר 2/16 למתן שירותי יעוץ, תכנון אדריכלי ופיקוח עליון
להרחבת מכון פה ולסת לתאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי לגליל. - הסתיים
מכרז ק.מ. מס' 3/2016 - שרותי הסעות אישיים עבור מחקרים - הסתיים.