• collage
  • תמונת בית חולים חוץ
  • 3
  • 2
  • יולדות
  • 1
  • vse
Share |

טיפול תרופתי - מידע נוסף

המידע המופיע בדף זה מיועד לצוות רפואי וסיעודי העוסק במתן
טיפול תרופתי במרכז הרפואי לגליל.

המידע כולל הנחיות נוספות להכנה ומתן תרופות מעבר למפורט
בנוהל: "חלוקת תרופות - ניהול הטיפול התרופתי", לשימושכם.
12לעמוד הבא